Beruházás

tevékenységbővítés; immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása, létesítése, felújítása és/vagy korszerűsítése; továbbá új gépek, berendezések vásárlása, kapacitásbővítés és egyéb hasonló fejlesztések.

De minimis támogatás

olyan támogatás, amely a Bizottság 1998/2006/EK rendelete, illetve az egyéb vonatkozó közösségi rendelkezések szerint csekély összegűnek minősül.

Devizanem

Társaságunk kizárólag forint alapú hitelezést nyújt ügyfelei részére.

Fedezet

Fedezettel biztosított hitel esetében a hitelező zálogjogot szerez az adós valamely ingó vagy ingatlan (ebben az esetben jelzálognak hívjuk) tulajdonára. Ha az adós nem fizet, akkor a hitelező érvényesítheti a zálogjogot a vagyontárgyra. A vagyontárgy lehet ház, autó, gép, stb. Leggyakrabban a fedezet éppen az a vagyontárgy, amelynek megvásárlásához a hitelt igénybe vették.

Fix kamat

a hitel kamata nem változik (rögzített) a futamidő alatt.

Forgóeszköz

vállalat érdekeit rövidtávon, tehát 1 éven belül szolgálja.

Főbb részei

készletek, követelések, rövid lejáratú értékpapírok, pénzeszközök. Ezek szintje, értéke időben változik, azonban a gazdálkodás biztonságossága érdekében mindig szükség van bizonyos mennyiségű forgóeszközre.

GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program (KMOP régión kívüli terület)

Hitel

Kedvezményezetteknek nyújtott hitel, mint visszatérítendő támogatás.

Hitelszerződés

a Kedvezményezett és a Közvetítő között létrejött hitelszerződés, amely tartalmazza a KMH (KMOP) Hitelprogram szerinti kedvezményes kamatozású Hitel nyújtásának és felhasználásának részletes szabályait.

Jeremie

A JEREMIE program az Európai Unió vállalkozásfejlesztési programja, amely visszatérítendő pénzforrásokra épül, a források felhasználása piaci szereplőkön, pénzügyi közvetítőkön keresztül történik, célja a kkv szektor tevékenységének.

Kamatláb

A kamat összege és a kölcsönzött pénzösszeg közötti százalékban kifejezett arány, amelyet a meghatározott időszakra – rendszerint egy évre – fizetendő kamat összegével fejeznek ki. A kamatlábtehát azt mutatja, hogy időszakonként a kölcsönösszeg hány százalékát kitevő kamat fizetendő.

Kaució

létrejöttéhez szükséges a kaució tárgyának a Társaságunk részére történő átadása. A kötelezett nemfizetése esetében a követelés a kaucióból közvetlenül kielégíthető.

Kedvezményezett

az Új Széchenyi Terv szerint Támogatásra jogosult mikro- és kisvállalkozás.

Késedelmi kamat

a szerződésben a hitelfelvevő által vállalt határidőn belül történő teljesítés elmaradása következtében felszámított büntető kamat.

Kisvállalkozás

a 800/2008/EK rendelet szerint kisvállalkozásnak minősülő jogalanyok (50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót).

KMH

Kombinált Mikrohitel

KMOP

Közép-Magyarországi Operatív Program (Budapest és Pest Megye)

Középvállalkozás

a 800/2008/EK rendelet szerint középvállalkozásnak minősülő jogalanyok (250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót)

Mikrovállalkozás

a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerint mikrovállalkozásnak minősülő jogalanyok (10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót).

Pályázati felhívás és Útmutató

KMH (KMOP) VNT Program speciális pályázati feltételeit meghatározó dokumentum, amely a Részletes Pályázati Útmutatóval együttolvasandó.

Pályázati projektérték

a KMH keretében valamely Projekt tekintetében bemutatandó és elszámolható összköltség, amely a Hitelből, a VNT-ből, illetve a pályázói legalább 10%-os önerőből tevődik össze.

Panasz

Panasznak minősül minden, az MZH tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben felmerülő olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos a pénzügyi szervezet eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét és egyértelmű igényt fogalmaz meg.
Nem minősül panasznak, ha az ügyfél az MZH-tól általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel, vagy fogalmaz meg.

Program

a Társaság által kidolgozott és az Irányító Hatóság által jóváhagyott valamennyi olyan program, amelynek célja a GOP 4 Prioritás, illetve a KMOP 1.3. Pénzügyi eszközök intézkedés végrehajtása.

Projekt

Hitelprogram keretén belül Támogatásban részesített Kedvezményezett által megvalósítandó beruházás, fejlesztés vagy hasonló ügylet.

Projekt megvalósítási időszak

A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a vállalkozás saját felelősségére megkezdhető. (A pályázat benyújtásának az a nap minősül, amikor a pályázatot Társaságunk a pályázótól átveszi, és erről a pályázó felé igazolást ad ki.)
Nem minősül a projekt megkezdésének az ingatlan adás-vételéhez kapcsolódóan létrejött előszerződés/szándéknyilatkozat létrejötte, illetve foglaló megfizetése.
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogató Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogató Okirat hatályba lépését követő 12 hónapon belül.

Projekt fenntartási időszak

a vállalkozónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket, ingatlant a projekt befejezését követő 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.

Ptk.

a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított, 1959. évi IV. törvény, a mindenkori módosításainak megfelelően, ideértve a később ennek helyébe lépő törvényt vagy törvényeket is.

Részletes Pályázati Útmutató

a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1-3. prioritásának, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.1, 1.2 és 1.4 intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat (VNT) kínáló pályázati kiírásaihoz a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiadott általános, kézikönyv jellegű iránymutatás, amely az egyes pályázatok tekintetében kiadott Pályázati Felhívással együtt határozza meg az egyes pályázatokra irányadó teljes feltételrendszert.

Támogatói Okirat

a Kedvezményezett számára a MAG Zrt. által a KMH (KMOP) VNT Program szerint nyújtott VNT-ről kiállított dokumentum.

Támogatás

Társaságunk által finanszírozott Programok keretében a Közvetítő közreműködésével a Kedvezményezetteknek de minimis támogatásként juttatott Hitel, illetve VNT.

Tárgyi eszköz

amelyek anyagi formában léteznek (szemben például az immateriális javakkal, amelyek „nem megfoghatóak”) és több, mint egy éven keresztül maradnak a vállalkozás vagyonában.

Tevékenységbővítés

készletek bővítése, új munkaerő alkalmazása, a nyújtott szolgáltatások bővítése, technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése), meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (pl. új üzlethelység, iroda, raktár, új eszközök beállítása, stb.), új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés, új termék kialakítása, új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés, új gazdasági tevékenység beindítása, beruházás végrehajtása.

Tranzakciós díj

hitel elbírálásával/szerződéskötéssel/folyósítással kapcsolatos díj.
Széchenyi Hitel (beruházási hitel, forgóeszköz hitel) esetében a tranzakciós díj tartalmazza a szerződés módosítás összes költségét.
Kombinált Mikrohitel esetében a hitel előtörlesztési díja:

  • projekt megvalósítási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg 5%-a;
  • a projekt fenntartási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg 3%-a.

VNT

a KMH VNT Program szerint a Kedvezményezetteknek nyújtott vissza nem térítendő támogatás.