Közzétételek az elszámolási kötelezettség teljesítéséről

A 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában az elszámolást az egyes szerződéstípusokra vonatkozóan alább megjelölt időponttal bezárólag valamennyi érintett fogyasztó számára megküldtük:

Idoszakok_tablazat2
[br]

A Nemzeti Eszközkelőnek vételre felajánlott lakóingatlannal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekre a közzétételben foglalt tájékoztatás nem vonatkozik, mivel ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében a pénzügyi intézménynek nem kell a fogyasztóval elszámolnia.

Az 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-a szerinti végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződésekre nem vonatkozik a közzétételben foglalt tájékoztatás. Ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében nem automatikusan történik az elszámolás, hanem a fogyasztó 2015. március 1. és március 31. napja között kérheti a pénzügyi intézményt az elszámolás elkészítésére. Az elszámolást ez esetben 2015. november 30-áig köteles megküldeni a pénzügyi intézmény.

Ha úgy gondolja, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás elmulasztása miatti panaszát a közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő pénzügyi intézményünknél. (Postai feladás esetén legkésőbb a 60. napon postára kell adni a beadványt.) Ha ebben az időszakban a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása megszűnésétől számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig terjesztheti elő az elszámolás hiánya miatti panaszát. Egyúttal felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az elszámolás befejezéséről szóló közzétételre 2015. december 31-ét követően került sor, az elszámolás hiányával kapcsolatos panaszát a közzétételt követő 60 naptári napon belül terjesztheti elő.

Panaszbeadványát megküldheti postai úton (1054 Budapest, Hold utca 17.), benyújthatja ügy-félfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (+-36-1-269-13-98), illetve elektronikus úton (info@mzh.hu). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.mzh.hu) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a (info@mzh.hu) címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, ameny-nyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.

Tájékoztatás:

Az elszámolást a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott képletek és elvek alapján végzi el a Társaságunk. Az elszámolás szabályainak betartását a Magyar Nemzeti Bank hivatalból ellenőrzi és a fogyasztók érdekében fellép, amennyiben a jogszabályi előírások megsértését tapasztalja.

Időpontok:

2015. január 1.: Ettől az időponttól a deviza alapú ingatlanhitelek esetén már az új, rögzített árfolyam alapján esedékesek a törlesztőrészletek (CHF: 256,47; EUR: 308,97; JPY: 2,163 forintos árfolyam).

2015. március 1-től Postai tájékoztatás kiküldése a deviza alapú hitellel rendelkező ügyfelek részére az elszámolásról és a devizaalapú ingatlanhiteleket érintő forintosításról a törvény által előírt, alábbi határidők szerint:

Deviza alapú hitelek esetén: Az ügyfelek 2015.03.01. és 2015.04.30 között kapnak értesítést. A deviza alapú hitelek esetén a Zrt.-nek 2015.02.01-ei értéknappal kell az elszámolást és a deviza alapú ingatlanhiteleket érintő forintosítást elvégeznie. A deviza alapú ingatlanhiteleket érintő forintosítás elvégzése során a 2014. évi LXXVII. törvény 10. §-ában meghatározott árfolyamot (CHF: 256,47; EUR: 308,97; JPY: 2,163 forintos árfolyam) alkalmazza a Zrt.

TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK:

2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről

2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről

2014. évi LXXVII tv. az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről

2014. évi LXXVIII. tv. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól

54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól

55/2014. (XII. 10.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásról és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről

53/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének módosításáról

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez

Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

Igény bejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatványok internetes elérhetősége:

Bírósági, polgári nem peres eljáráshoz szükséges nyomtatványok

PBT előtti eljárás kezdeményezésére, az elszámolás felülvizsgálatára szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetőségének pontos megjelölése